آرشیو برچسب های: روکش کولر

پارچه مناسب برای روکش کولر

بررسی کاربرد روکش کولر روکش کولر در واقع پوششی است که جهت محافظت از بدنه کولر از آن استفاده خواهد شد. در واقع روکش کولر در دو فصل سرما که از کولر آّبی هیچ استفاده ای نخواهد شد، کاربرد خواهند داشت. با توجه به کارایی محافظ مذکور، از هر نوع پارچه ای برای تولید روکش […]

تماس تلفنی